(KHTĐ) – Đại hội lần thứ XII của Đảng khi đặt vấn đề tập trung thực hiện mục tiêu: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng,  tổ chức và đạo đức” đã nhấn mạnh: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội, địa phương, đơn vị gắn với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII cũng đã chỉ rõ: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”.

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã nhận diện khá đầy đủ, sắc nét về thực trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nếu không ngăn chặn, đẩy lùi sẽ đe dọa đến sự tồn vong của Đảng và sự an nguy của chế độ.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tất cả những điều đó cho thấy rằng tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đạo đức Hồ Chí Minh là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, là tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của đất nước, của dân tộc, của Đảng lên trên hết. Phong cách Hồ Chí Minh là tư duy độc lập, sáng tạo, làm việc khoa học, dân chủ, là ứng xử có văn hóa, đầy tính nhân văn, nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả; là giản dị, gần gũi với quần chúng. Những nội dung căn bản đó đã trở thành tài sản vô giá của Đảng và nhân dân ta; là “cẩm nang” để chúng ta ngày càng hoàn thiện bản thân mình.

Việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có tầm quan trọng đặc biệt. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực chất là cuộc đấu tranh phòng chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nói một cách khác, giải pháp quan trọng hàng đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về phòng chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh cảnh báo từ rất sớm trong tác phẩm “Đường kách mệnh” (1925-1927), “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947), trong Di chúc bất hủ của Người trước lúc đi xa và trong nhiều bài nói, bài viết khác của Người.

Để việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về phòng chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được hiệu quả, theo tôi cần thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu dưới đây:

Một là, nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm nền tảng tinh thần để mọi cán bộ, đảng viên vận dụng sáng tạo vào công tác được giao. Mọi cán bộ, đảng viên thấm nhuần ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hai là, từ nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đối chiếu 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 đã nhận diện, mỗi cán bộ, đảng viên tự liên hệ, tự soi mình để sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu trong quá trình tiến hành cuộc đấu tranh quyết liệt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của các cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, đảng bộ các cấp, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bốn là, phương châm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định: “trên trước dưới sau”; “trong trước ngoài sau”; “nói đi đôi với làm”, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Tạo phong trào sâu rộng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yêu cầu, trách nhiệm, nhưng đồng thời cũng là tình cảm, là nguyện vọng tha thiết của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam.

Riêng trong hệ thống giáo dục quốc dân, các trường chính trị, các trường dạy nghề… cần chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy, bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học và yêu cầu giáo dục, đào tạo.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phòng chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; lấy kết quả vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng hằng năm.

Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Nguyễn Chính

Leave feedback about this

  • Rating