Khoahocthoidai.vn

Văn bản mới - Chính sách mới

16:00 | 14/06/2016

Văn bản mới - Chính sách mới
Tạp chí Khoa học thời đại trân trọng giới thiệu những chính sách mới bắt đầu có hiệu lực trong tháng 6 và tháng 7/2016. 
Hình minh họa.

1. Phương pháp mới tính phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

Từ ngày 13/06/2016, việc thu, nộp, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường (BVMT) trong khai thác khoáng sản sẽ thực hiện theo Thông tư 66/2016/TT-BTC và áp dụng từ kỳ kê khai, nộp phí tháng 5/2016. 
Theo đó, phương pháp tính phí BVMT mới được xác định không chỉ căn cứ trên số lượng khai thác khoáng sản trong kỳ và mức phí theo từng loại khoáng sản nữa mà còn phụ thuộc bởi số lượng đất đá bốc xúc thải ra từ hoạt động khai thác trong kỳ nộp phí và hệ số tính phí theo từng phương pháp khai thác khoáng sản (như lộ thiên, hầm lò, hay các phương pháp khác).

Trước ngày 31/3 hằng năm, cơ quan thu phí BVMT sẽ có trách nhiệm công khai số phí BVMT trong khai thác khoáng sản mà doanh nghiệp đã nộp của năm trước trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Thông tư 66/2016/TT-BTC cũng quy định chi tiết việc phân cấp quản lý sử dụng phí BVMT cũng như trách nhiệm của các cơ quan địa phương.

2. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

Từ  ngày 15/6/2016, mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải chăn nuôi ra nguồn tiếp nhận nước thải sẽ phải tuân thủ QCVN 62-MT:2016/BTNMT ban hành theo Thông tư 04/2016/TT-BTNMT.
Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải. Theo đó:

- Các cơ sở chăn nuôi (CSCN) có tổng lượng nước thải nhỏ hơn 2 m3/ngày phải có hệ thống thu gom và hệ thống lắng, ủ nước thải hợp vệ sinh.

- CSCN có tổng lượng nước thải từ 2 m3/ngày đến dưới 5 m3/ngày phải có hệ thống thu gom và hệ thống xử lý chất thải đủ công suất như biogas hoặc đệm lót sinh học phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia.

3. Quy định về sử dụng tiền lời từ đầu tư quỹ bảo hiểm

Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 16/6/2016.
Theo đó, quy định số tiền sinh lời thu được hằng năm của hoạt động đầu tư theo Nghị định này được sử dụng như sau:

- Trích lập quỹ dự phòng rủi ro theo nguyên tắc:
+ Mức trích quỹ dự phòng rủi ro hàng năm tối đa không quá 2% số tiền sinh lời của hoạt động đầu tư cho đến khi số dư quỹ dự phòng rủi ro bằng 5% số dư nợ đầu tư vào các hình thức theo quy định.
+ Được sử dụng để bù đắp cho số tiền đầu tư bị rủi ro.
+ Quỹ này trong thời gian chưa sử dụng, được sử dụng đầu tư vào các hình thức theo quy định.
- Phần còn lại phân bổ vào các quỹ theo tỷ lệ số dư bình quân của từng quỹ trên tổng số dư của các quỹ trong năm bao gồm: quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

4. Thay đổi điều kiện tổ chức dịch vụ kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 06/2016/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 20/6/2016.
Theo đó, bãi bỏ nội dung liên quan đến cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ quy định tại Quyết định 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2007.
Như vậy, các tổ chức muốn hoạt động dịch vụ kiểm tra thiết bị X quang dùng trong chẩn đoán y tế sẽ không phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ như hiện nay.

5. Quy định thu hồi sản phẩm nông lâm thủy sản không đảm bảo ATTP

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT quy định giám sát an toàn thực phẩm (GSATTP)  nông lâm thủy sản có hiệu lực từ ngày 15/7/2016.
Theo đó, sau khi có kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát không đảm bảo ATTP thì cơ quan giám sát phải tiến hành công việc sau:
+ Thông báo bằng văn bản tới cơ sở có mẫu không đảm bảo ATTP, yêu cầu truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo ATTP, điều tra nguyên nhân và có biện pháp khắc phục. 
+ Thông báo bằng văn bản kết quả giám sát tới cơ quan địa phương được phân công quản lý ATTP tại công đoạn sản xuất kinh doanh có mẫu giám sát phát hiện không bảo đảm ATTP để có biện pháp kiểm soát phù hợp. 
+ Cơ quan giám sát gửi văn bản đề nghị cơ quan thanh tra chuyên ngành tổ chức kiểm tra đột xuất và xử lý nếu quá thời hạn mà không nhận được báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân và có hành động khắc phục của cơ sở. 
+ Đối với mẫu giám sát không đảm bảo ATTP là sản phẩm nhập khẩu thì gửi thông báo đến cơ quan chức năng quản lý đối với sản phẩm nhập khẩu. 

Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT thay thế Thông tư 05/2010/TT-BNNPTNT và Thông tư 61/2012/TT-BNNPTNT.

Tổng hợp từ nguồn Thư Viện Pháp Luật

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: