Khoahocthoidai.vn

Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật:

Trí thức cần xác định rõ trách nhiệm, bổn phận của mình…

21:06 | 25/07/2015

Trí thức cần xác định rõ trách nhiệm, bổn phận của mình…
Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành Kế hoạch 180-KH/TU, ngày 18/7/2014 nhằm thực hiện Kết luận 90-KL/TW, ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7 (khóa X) về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Kế hoạch xác định: “Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh có vai trò quan trọng, trực tiếp trong việc đoàn kết, tập hợp và xây dựng đội ngũ trí thức”.
 

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Tạp chí Khoa học thời đại có cuộc phỏng vấn thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh.

Thưa đồng chí, là người đứng đầu tổ chức chính trị- xã hội có chức năng tập hợp, đoàn kết, xây dựng đội ngũ trí thức, xin đồng chí cho biết những đóng góp của đội ngũ trí thức với sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà trong thời gian qua?

Có thể nói, đội ngũ trí thức Bình Phước chưa nhiều và phân bố chưa đồng đều ở các ngành, các lĩnh vực. Môi trường làm việc, điều kiện phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo của trí thức cũng chưa được quan tâm đúng mức nên việc phát huy vai trò của đội ngũ trí thức thời gian qua cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế. Tuy nhiên, trong những năm qua, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đội ngũ trí thức Bình Phước đã có những đóng góp xứng đáng vào việc xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Bằng vốn tri thức và sự hiểu biết thực tiễn, trí thức Bình Phước đã tích cực phát huy trí tuệ, trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể; tham mưu cho lãnh đạo tỉnh triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia vào đời sống chính trị của địa phương, đất nước; đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, khoa học vào các chương trình, đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Quan điểm của lãnh đạo tỉnh về công tác trí thức trong tình hình mới như thế nào, thưa đồng chí?

Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước xác định, xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức là việc làm thường xuyên, lâu dài. Việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị; trong đó, sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước có vai trò quyết định.

Mục tiêu của tỉnh từ nay đến năm 2020 là bổ sung, hoàn thiện các chính sách trọng dụng, đãi ngộ nhân tài, nhằm thu hút nguồn lực trí thức về tỉnh. Xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, đạt chất lượng cao, số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Bình Phước, từng bước tiến lên ngang tầm với các tỉnh thành trong khu vực. Tạo sự gắn kết giữa Đảng với trí thức, trí thức với Đảng, góp phần bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công-nông-trí.

Tỉnh ủy Bình Phước đã xác định “Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh có vai trò quan trọng trực tiếp trong việc đoàn kết, tập hợp và xây dựng đội ngũ trí thức”. Vậy, xin đồng chí cho biết Liên hiệp các hội KH&KT Bình Phước đã có kế hoạch gì để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này?

Xác định là một tổ chức chính trị- xã hội có chức năng tập hợp, đoàn kết trí thức, Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh (Liên hiệp hội - LHH) đã triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động liên quan đến công tác trí thức. Riêng trong năm 2013 chúng tôi đã chủ động tham mưu để Tỉnh ủy Bình Phước ban hành Quyết định 880-QĐ/TU ngày 12/6/2013 “Về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh với các ban Đảng Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn và các huyện ủy, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy” nhằm nâng cao chất lượng công tác trí thức trong tình hình mới. Từ quyết định này, Đảng đoàn LHH Bình Phước đã ký kết quy chế phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai công tác trí thức trong tỉnh. Bên cạnh đó, thông qua cơ quan ngôn luận của LHH, chúng tôi đã và đang tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu đúng và đề cao vai trò của trí thức, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ trí thức; để đội ngũ trí thức nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

LHH cũng đã tham mưu để Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo môi trường làm việc phù hợp cho đội ngũ trí thức như đã được nêu trong Nghị quyết số 27-NQ/TW (khóa X), Kế hoạch số 56-KH/TU. Tham mưu để Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm đổi mới quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, cơ chế, chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ khoa học và công nghệ theo tinh thần Nghị quyết TW6 (khóa XI) về “phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tham mưu để UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc giao cho LHH Bình Phước tổ chức công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội với các công trình, dự án lớn… Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt đầu xuân với trí thức tiêu biểu và tuyên dương thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp loại xuất sắc… Đó là những công việc mà LHH Bình Phước đã và đang triển khai có hiệu quả nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy năng lực và đóng góp của trí thức để góp phần xây dựng quê hương Bình Phước phát triển.

Ngoài những nội dung công việc như đồng chí vừa nêu, để tập hợp, phát huy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ trí thức một cách hiệu quả, theo đồng chí cần có thêm những yếu tố nào?

Đội ngũ trí thức tỉnh Bình Phước là lực lượng sáng tạo đặc biệt quan trọng trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Phát huy được trí tuệ và năng lực của đội ngũ trí thức là phát huy được sức mạnh của tri thức phục vụ cho sự nghiệp cách mạng. Trong giai đoạn hiện nay, theo tôi, trước hết cần tiếp tục nâng cao nhận thức và vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể đối với công tác trí thức; coi trọng việc tập hợp, đoàn kết, động viên trí thức đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, sáng tạo; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi, cơ chế, chính sách rõ ràng, phù hợp để trí thức cống hiến được nhiều nhất cho xã hội.

Về phía đội ngũ trí thức, bản thân trí thức là những người lao động trí óc, có trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ cao, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo; đồng thời là một bộ phận không thể tách rời trong khối liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Điều đó đòi hỏi mỗi trí thức trong tỉnh phải ý thức đầy đủ trách nhiệm, bổn phận của mình trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Trí thức Bình Phước dù hoạt động trên lĩnh vực nào cũng phải thực sự tâm huyết, luôn đào sâu suy nghĩ, sâu sát với tình hình thực tế của tỉnh; xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đất nước để đóng góp sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm một cách thiết thực, hiệu quả nhất cho sự phát triển của tỉnh.

Phát huy dân chủ và khuyến khích tự do sáng tạo trong nghiên cứu, sáng tác.

1. Mạnh dạn đề bạt, bổ nhiệm cán bộ từ nguồn trí thức có chất lượng cao về chuyện môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng; xác định tiêu chí, tiêu chuẩn cán bộ phù hợp với yêu cầu của từng chức danh, nhiệm vụ.

2. Có chính sách đãi ngộ, khen thưởng vật chất và tinh thần thỏa đáng cho tập thể, cá nhân trí thức, dựa trên sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn hóa, văn nghệ mang lại lợi ích, hiệu quả kinh tế - xã hội.

3. Tăng cường thực hiện chế độ đặt hàng kết hợp chặt chẽ cơ chế trí thức tự đề xuất trong hoạt động nghiên cứu, sáng tác với yêu cầu thực tiễn địa phương, đơn vị.

4. Thực hiện tốt các quy chế, quy định đảm bảo điều kiện thuận lợi, môi trường dân chủ, tôn trọng tự do tư tưởng cho các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, sáng tác văn học - nghệ thuật của trí thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Trích Kế hoạch 180-KH/TU, ngày 18/7/2014 của Tỉnh ủy Bình Phước nhằm thực hiện Kết luận 90-KL/TW, ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7 (khóa X) về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”)

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: