Khoahocthoidai.vn

Trí thức Bình Phước có tăng về lượng và chất

00:00 | 21/05/2019

Trí thức Bình Phước có tăng về lượng và chất
Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/ 1997, trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, tỉnh Bình Phước đã có những tiến bộ vượt bật trên nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức.

Năm 2015, số lượng trí thức của Bình Phước có 28.867 người, chiếm 3,0% dân số toàn tỉnh. Trong đó, đội ngũ trí thức trong hệ thống chính trị là cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện, xã; cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp nhà nước là 27.588 người; trí thức làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc khối kinh tế tư nhân có 1.279 người.

Phân tích cơ cấu trí thức trong hệ thống chính trị theo lĩnh vực công tác cho thấy: Tổng số trí thức trong hệ thống chính trị có 27.588 người, trong đó: Trí thức công tác trong các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước có 24.331 người, chiếm 88,1%; Trí thức công tác trong các doanh nghiệp nhà nước có 1.611 người, chiếm 5,83%; Trí thức công tác trong lực lượng vũ trang có 1.646 người, chiếm 5,96%.

Về cơ cấu, trí thức tập trung đông tại các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước, khu vực hành chính công là chủ yếu. Trong khu vực hành chính thì đông nhất là ở Khối cơ quan tỉnh (3.746 người), tiếp đến là thị xã Đồng Xoài - trung tâm tỉnh lỵ (2.510 người), rồi đến các huyện có diện tích và dân số đông như Bù Đăng, Lộc Ninh, Hớn Quản,…

Về ngành nghề, trí thức ở trong ngành giáo dục chiếm số lượng lớn nhất. Tính đến năm 2015, toàn ngành giáo dục đào tạo tỉnh Bình Phước có 19.339 biên chế. Trong đó có trên 13.000 giáo viên; số công chức, viên chức có trình độ đạt chuẩn trở lên chiếm trên 99%.

Phân tích cơ cấu của 27.588 trí thức trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước trên các lĩnh vực:

* Về giới tính: Trí thức nam có 14.358 người, chiếm 52%; Trí thức nữ có 13.230 người, chiếm 48%.

Về giới tính không có sự chênh lệch đáng kể, số lượng nam và nữ trí thức chỉ chênh lệch 4%.

* Về dân tộc: Trí thức là người dân tộc thiểu số có 2.045 người, chiếm 7,4%.

Hầu hết trí thức Bình Phước là người dân tộc Kinh, chiếm 92,5%; số trí thức là dân tộc thiểu số chỉ chiếm 7,4%. Có thể thấy số trí thức người dân tộc thiểu số hiện nay còn chiếm tỷ lệ rất nhỏ bé trong tổng số trí thức toàn tỉnh. Mặc dù đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số được đào tạo phát triển tăng dần về số lượng, nhưng so với mặt bằng chung của tỉnh, trí thức người dân tộc thiểu số chênh lệch về số lượng; chưa cân đối trong các lĩnh vực, địa bàn. Trí thức người dân tộc thiểu số chủ yếu công tác trong hệ thống chính trị. Trong khi lĩnh vực giáo dục và các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ rất ít.

Huyện Bù Đăng, huyện Chơn Thành và thị xã Đồng Xoài là những địa phương có đông trí thức là người dân tộc thiểu số.

* Trí thức có chức vụ là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và cấp phòng trở lên.

Toàn tỉnh có 4.890 trí thức có vị trí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cấp phòng trở lên, chiếm 17,7% trí thức toàn tỉnh. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Bình Long là những đơn vị có nhiều trí thức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Thực trạng chất lượng đội ngũ trí thức trong các đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp nhà nước

* Trình độ chuyên môn được đào tạo:

Phần lớn trí thức được thống kê có trình độ đại học, chiếm 71,9%. Số trí thức có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp chiếm 21,2%; trình độ cao đẳng nghề chiếm 4,0%.

Số trí thức có trình độ thạc sĩ: 560 người, chỉ chiếm 2,0% tổng số trí thức toàn tỉnh. Kết quả này cho thấy số trí thức có trình độ chuyên môn cao ở Bình Phước chưa nhiều, không phải “cứ ra ngõ là gặp thạc sĩ” như nhiều người vẫn nói. Toàn tỉnh có 11 trí thức có trình độ tiến sĩ, chiếm 0,04%; 191 trí thức có trình độ chuyên khoa 1, chiếm 0,7%; có 27 trí thức có trình độ chuyên khoa 2, chiếm 0,1%. Trình độ chuyên môn của trí thức là người dân tộc thiểu số thấp hơn người Kinh, số trí thức người dân tộc thiểu số có trình độ thạc sĩ ít và không có ai là tiến sĩ. Số liệu này cho thấy, trí thức tỉnh Bình Phước có trình độ ở mức trung bình trong khu vực, chủ yếu là trình độ đại học. Trình độ chuyên môn cao như tiến sĩ, thạc sĩ còn khiêm tốn.

Lực lượng Công an tỉnh và Khối Cơ quan tỉnh số trí thức có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên chiếm tỷ lệ cao nhất (97,2% và 97,1% trong tổng số trí thức của toàn đơn vị). Vị trí thứ ba là Công ty Cao su Bình Long (96,9%).

Trong khối các huyện, thị, thị xã Phước Long là đơn vị có số trí thức có trình độ cao chiếm tỷ lệ cao nhất (chiếm 92,4%); Chơn Thành là đơn vị có số trí thức có trình độ cao chiếm tỷ lệ thấp nhất (chiếm 40,8%).

* Trình độ lý luận chính trị:

Số trí thức toàn tỉnh đã được đào tạo về lý luận chính trị không cao, chỉ chiếm 56,5% trong tổng số trí thức toàn tỉnh. Trong số những trí thức đã được đào tạo về lý luận chính trị, phần lớn ở trình độ sơ cấp chiếm 34,2%; trung cấp chiếm 15,0%; cao cấp chiếm 6,8% và cử nhân chiếm 0,6%.

Sự hạn chế về trình độ lý luận chính trị phần lớn là do quy định đối tượng được học cao cấp, trung cấp lý luận chính trị phải là người có chức vụ hoặc quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Bình Phước có cán bộ có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên chiếm tỷ lệ cao nhất (chiếm 91,1% trong tổng số trí thức của đơn vị); Công an tỉnh chiếm 45,2%. Ở Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh tỷ lệ này là 30,5%. Hớn Quản là địa phương mà cán bộ có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên chiếm tỷ lệ cao nhất (chiếm 27,7%).

* Trình độ tin học:

Đa số trí thức trong tỉnh có trình độ tin học đáp ứng yêu cầu quy định khi được tuyển dụng (chiếm 90,4% trí thức toàn tỉnh). Trong đó phần lớn trí thức có trình độ tin học A, chiếm 55,7%; trí thức có trình độ tin học B chiếm 27,6%; trí thức có trình độ trung cấp tin học trở lên chiếm 2,4%.

* Trình độ ngoại ngữ:

Phần lớn trí thức trong tỉnh có trình độ ngoại ngữ cơ bản đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng (chiếm 77,7%), nhưng thấp hơn so với trình độ tin học. Trong số đó, trí thức có chứng chỉ ngoại ngữ A chiếm 37,3% và chứng chỉ B chiếm 36%. Trí thức có trình độ cao còn khá khiêm tốn, chỉ có 2,6% trí thức có chứng chỉ ngoại ngữ C; 1,3% trí thức có trình độ ngoại ngữ cử nhân; 0,6% trí thức có chứng chỉ quốc tế. Ở một số đơn vị, trí thức có hai chứng chỉ ngoại ngữ như: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, huyện Hớn Quản, thị xã Bình Long và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Bình Phước.

* Về Đảng viên: Số trí thức là đảng viên: 14.624, chiếm 52,8%

Hơn 1/2 số trí thức toàn tỉnh là đảng viên (chiếm 52,8%). Trong đó, 100% trí thức ở Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh là đảng viên. Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng có trí thức là đảng viên chiếm tỷ lệ rất cao. Thị xã Phước Long và huyện Bù Đốp tỷ lệ trí thức là đảng viên thấp.

Cùng với việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ; trong thực tiễn công tác, lao động, sản xuất kinh doanh hầu hết trí thức Bình Phước đã trưởng thành về mặt chính trị, có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và trách nhiệm đối với cộng đồng. Một bộ phận trí thức có năng lực nghiên cứu khoa học, có khả năng tư duy sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công nghệ và đổi mới phương pháp công tác. Một số trí thức trẻ năng động, tự tin trong công việc, khởi nghiệp và sản xuất kinh doanh; dám nghĩ, dám làm và mạnh dạn tham gia hoạt động tư vấn phản biện, giám định xã hội, góp phần tích cực vào việc xây dựng chủ trương, chính sách của tỉnh, của Trung ương và hiến kế thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Bình Phước ngày càng phát triển.

Có thể nói, sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ trí thức Bình Phước đã phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng; được nâng cao về mọi mặt từ trình độ chuyên môn đến phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và năng lực hoạt động thực tiễn. Đó là những nền tảng quan trọng để trí thức Bình Phước cống hiến ngày càng hiệu quả hơn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: