Xin chờ trong giây lát...

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC TRẢ LỜI PHỎNG VẤN XOAY QUANH VIỆC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC CHO HỌC SINH LỚP 1.

12:08 | 12/09/2018

"Chúng ta quan tâm đến con em mình, thì phụ huynh hãy cảnh giác và không nghe các đối tượng xấu xúi giục để rồi chúng ta làm mất đi truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của Việt Nam..."

Nguyễn Bốn