Khoahocthoidai.vn

Ông Nguyễn Quang Toản - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước:

Phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội

10:53 | 04/01/2019

Phát huy vai trò  của nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội
(KHTĐ) - Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) các cấp trong tỉnh Bình Phước đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình và quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát và phản biện xã hội, góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 Phóng viên Tạp chí Khoa học thời đại có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Quang Toản - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh về những kết quả cũng như kinh nghiệm thực tiễn triển khai công tác này tại địa phương.
Ông Nguyễn Quang Toản -  Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam tỉnh Bình Phước:
Ông Nguyễn Quang Toản - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước:

Thưa ông, trong nhiều văn kiện của Đảng đã nêu rõ vai trò, trách nhiệm của MTTQ trong công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Xin ông cho biết công tác này của MTTQVN tỉnh Bình Phước diễn ra như thế nào trong thời gian qua?

Có thể khẳng định, ở Bình Phước công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN các cấp đã thu được những kết quả rất đáng khích lệ. Từ năm 2014 đến nay, Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp trong tỉnh đã chủ trì tổ chức giám sát được 396 cuộc (trong đó Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã chủ trì tổ chức giám sát được 20 cuộc); Ban Thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn đã tổ chức 1.656 đợt giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý 91 vụ việc sai phạm; Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã tổ chức được 2.134 đợt giám sát đối với 1.392 công trình, phát hiện và kiến nghị xử lý đối với 214 công trình có sai phạm. Sau các cuộc giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh đều ban hành văn bản kiến nghị; nhiều ý kiến, kiến nghị được tiếp thu, giải quyết, thực hiện.

Công tác phản biện xã hội cũng đã đạt dược những kết quả bước đầu. Qua 5 năm triển khai, MTTQVN các cấp trong tỉnh đã tổ chức phản biện được 105 dự thảo văn bản  (chủ yếu là cấp tỉnh, cấp huyện). Trong đó, Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức phản biện xã hội được 21 văn bản dự thảo. Các kiến nghị phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp được dư luận đánh giá cao, nhiều nội dung phản biện được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu và có ý kiến phản hồi tích cực.

Hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị luôn được quan tâm triển khai, tổ chức, thực hiện, MTTQVN các cấp trong tỉnh đã phối hợp tổ chức được 621 Hội nghị góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng cùng cấp, cấp trên trực tiếp và Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với 36.018 lượt người tham dự, có 901 ý kiến phát biểu góp ý; phối hợp tổ chức được 112 đợt góp ý, đối với 132 văn bản dự thảo luật, pháp lệnh có liên quan trực tiếp đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.

Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định 845-QĐ/TW ngày 13/12/2017 về Đề án “Phát huy vai trò của MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền”. Trong năm 2018, MTTQVN các cấp đã xây dựng kế hoạch, tổ chức được 98 hội nghị, có 254 ý kiến góp ý. Đến nay, cấp ủy Đảng đã tiếp thu, giải trình được 243 ý kiến. Các ý kiến còn lại thuộc nội dung phức tạp, liên quan nhiều cá nhân, tổ chức đang tiếp tục được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xem xét, xác minh trả lời kiến nghị theo quy định.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQVN tỉnh cũng tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định 780-QĐ/TW ngày 13/9/2017  Quy định về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại với nhân dân. Từ khi ban hành Quy định đến nay đã phối hợp tổ chức được 216 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương với nhân dân với hơn 5.595 lượt người tham dự; phát biểu kiến nghị 712 ý kiến, trong đó cấp ủy chính quyền đã tiếp thu, giải trình và trả lời được 688 ý kiến, số ý kiến còn lại đang tiếp tục được xem xét, trả lời nhân dân theo đúng quy định. Nhìn chung, việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền bước đầu đã đạt được kết quả tích cực. 

Giám sát và phản biện xã hội là một nhiệm vụ khó vì liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm của đời sống. Thực tiễn triển khai hoạt động này đã gặp phải những khó khăn gì thưa ông?

Đúng là bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường trực Ủy Ban MTTQVN tỉnh Bình Phước nhận thấy vẫn còn một số khó khăn, tồn tại  đó là, hoạt động giám sát và phản biện xã hội còn nhiều mặt hạn chế nhất là đối với cấp huyện, cấp xã và các tổ chức chính trị - xã hội, một số đơn vị cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện còn hình thức, thụ động chưa rõ vai trò của chủ thể giám sát, phản biện xã hội; còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm; tham gia phản biện xã hội chưa nhiều, chủ yếu mới thực hiện ở cấp tỉnh, cấp huyện; kỹ năng, năng lực, trình độ của nhiều cán bộ mặt trận còn hạn chế; việc theo dõi thực hiện sau giám sát và phản biện xã hội nhiều nơi làm chưa tốt; Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư công cộng đồng một số nơi hoạt động chưa thật sự hiệu quả.

Những hạn chế này trước hết do khối lượng công việc Mặt trận ngày càng nhiều, hoạt động giám sát và phản biện xã hội là một nhiệm vụ lớn, phức tạp, có yêu cầu cao về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn trong khi nguồn lực con người và điều kiện vật chất của UBMTTQVN một số nơi còn khó khăn, nhất là đối với cơ sở; nhận thức của một bộ phận cán bộ Mặt trận và đối tượng được giám sát, của cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa đúng, chưa đầy đủ, chưa tạo điều kiện thuận lợi để MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ này; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở nhiều địa phương gặp khó khăn do nhân lực thường xuyên biến động và ngân sách một số địa phương không cân đối được kinh phí hỗ trợ hoạt động.

Trong quá trình tham gia giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, sự ủng hộ của quần chúng nhân dân có vai trò rất quan trọng. Thực tiễn cho thấy, chính nhân dân đã tích cực trong việc phát hiện tố giác và tố cáo những hành vi tham nhũng, những biểu hiện bất thường và yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xác minh, xem xét xử lý. Vậy theo ông, MTTQ và các đoàn thể tỉnh cần có những cách làm nào để vận dụng tốt vai trò giám sát của nhân dân?

Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không mang tính quyền lực mà mang tính nhân dân. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò, trách nhiệm của mình và quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân tham gia giám sát với cơ chế là “theo dõi, phát hiện, kiến nghị”.

Theo tôi, để vận dụng tốt vai trò giám sát của nhân dân trong thời gian tới cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Mặt trận, đoàn thể trong việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Tỉnh ủy, Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Đề án 845 của Tỉnh ủy, phát huy tích cực vai trò của chủ thể giám sát, góp ý. Bên cạnh đó, Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp xây dựng quy trình tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí trong hệ thống Mặt trận, thông báo sâu rộng các chủ trương của Đảng đến các tầng lớp nhân dân biết, thực hiện.

Mặt trận các cấp trong tỉnh cũng phải đa dạng hóa các kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh từ cử tri, nhân dân, các tổ chức thành viên và các cơ quan thông tin đại chúng; làm đầu mối tiếp công dân thường xuyên và xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí của cơ quan UBMTTVN, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: