Khoahocthoidai.vn

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật trở thành tổ chức chính trị xã hội vững mạnh của đội ngũ trí thức

Kỳ 2: Những hạn chế, khó khăn và các yếu tố tác động đến hoạt động của Liên hiệp hội Bình Phước

18:01 | 12/07/2019

Kỳ 2: Những hạn chế, khó khăn và các yếu tố tác động đến hoạt động của Liên hiệp hội Bình Phước
(KHTĐ) - Trước hết, nói về những khó khăn, hạn chế trong tổ chức bộ máy. Tính đến 30/6/2019,  Liên hiệp hội Bình Phước có 19 cán bộ, nhân viên và người lao động, 20 hội thành viên, thành viên liên kết. 
Toạ đàm nâng cao hiệu quả hoạt động Liên hiệp hội Bình Phước
Toạ đàm nâng cao hiệu quả hoạt động Liên hiệp hội Bình Phước

Đội ngũ cán bộ trong hệ thống Liên hiệp hội không đồng đều. Một số người trẻ chưa có kinh nghiệm, chưa am hiểu về công tác hội và công tác trí thức. Trong cơ quan Liên hiệp hội, một người kiêm nhiệm nhiều chức danh, dẫn đến áp lực công việc, khó khăn trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nhân sự Ban Kiểm tra Liên hiệp hội có 3 người thì đều kiêm nhiệm, không có chuyên trách. Trong đó 2 người ở các cơ quan khác, Trưởng Ban là Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Trưởng Ban Thông tin phổ biến kiến thức nên bận rất nhiều công việc, khó khăn trong sắp xếp thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ 1/9/2019, Tạp chí Khoa học thời đại sáp nhập vào Báo Bình Phước và Đài Phát thanh - Truyền hình theo chủ trương của tỉnh và Quy hoạch báo chí toàn quốc, 7 cán bộ, nhân viên chuyển về cơ quan báo chí mới. Đây là khó khăn, thử thách rất lớn trong hoạt động của LHH.

Hai là, hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội là lĩnh vực hoạt động khoa học rất khó, đòi hỏi phải có chuyên môn sâu, có bản lĩnh, trách nhiệm cao; thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, có thời gian và có sự phối hợp cung cấp thông tin giữa các bên liên quan. Nhưng trong thực tế, công tác phối hợp chia sẻ thông tin, chia sẻ quan điểm trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội trong thời gian qua không phải lúc nào cũng thuận lợi. Trong thực tế, mặc dù tỉnh đã giao cho Liên hiệp hội nhiệm vụ tập hợp đoàn kết trí thức để tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhưng Liên hiệp hội chưa được tham gia thường xuyên các hội nghị, cuộc họp giao ban của các khối trong hệ thống chính trị. Vì thế, điều kiện cập nhật kịp thời thông tin, định hướng về những vấn đề lớn của tỉnh còn hạn chế. Một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tâm lý không thích được phản biện hoặc ít nghiên cứu, xem xét tiếp thu và phản hổi ý kiến phản biện của trí thức. Về phía Liên hiệp hội, có lúc thiếu chủ động trong hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội. Trong 3 lĩnh vực tư vấn, phản biện và giám định xã hội, mới tập trung nhiều vào hoạt động tư vấn, phản biện, chưa thực hiện nhiệm vụ giám định xã hội.

Chế độ thù lao cho các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành ở ngoài tỉnh rất thấp nên việc mời các chuyên gia, nhà khoa học không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Ba là, công tác thông tin tuyên truyền phổ biến kiến thức có lúc chưa kịp thời. Thông tin khoa học và công nghệ, nông nghiệp, nông thôn và các bài viết chuyên sâu mang tính khoa học còn hạn chế. Việc tổ chức các cuộc khảo sát nhằm xác định nhu cầu thông tin phổ biến kiến thức khoa học công nghệ của các đối tượng để làm cơ sở xây dựng, lựa chọn nội dung thông tin phù hợp thực tiễn chưa được thực hiện thường xuyên. Việc xây dựng chương trình, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức đầu bờ chưa được nhiều; phương thức tuyên truyền có lúc còn thiếu sức hấp dẫn, chưa đa dạng...

Bốn là, lĩnh vực điều hòa, phối hợp hoạt động với các hội thành viên, thành viên liên kết chưa có nhiều đổi mới. Mối quan hệ giữa Liên hiệp hội với các hội thành viên mang tính chất phi hành chính. Liên hiệp hội chỉ có chức năng điều hòa, phối hợp hoạt động với các tổ chức hội thành viên; mọi hoạt động đều dựa trên Quy chế phối hợp, không phải quan hệ cấp trên với cấp dưới. Do đó, khó có sự ràng buộc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Nội dung và phương thức hoạt động của một số hội thành viên còn hạn chế, thiếu tính chuyên nghiệp.

Năm là, công tác đoàn kết, tập hợp trí thức và xây dựng đội ngũ trí thức chưa đáp ứng yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Liên hiệp hội chưa tập hợp, phát huy hết tiềm năng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh; chưa tập hợp được đông đảo trí thức khoa học và công nghệ, trí thức trẻ, trí thức trong doanh nghiệp và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài. Công tác phối hợp tham mưu xây dựng đội ngũ trí thức và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế. Hoạt động khoa học công nghệ ở một số lĩnh vực chưa phát huy sức mạnh trong công tác phối hợp. Hoạt động của Câu lạc bộ Trí thức Bình Phước, Câu lạc bộ Nữ trí thức còn hạn chế. Tập hợp được lực lượng đã khó, mô hình tổ chức và phương thức hoạt động để thu hút được trí thức tự nguyện, hăng hái, nhiệt tình tham gia lại cũng là vấn đề khá nan giải. Bản thân nhiều trí thức chưa ưu tiên thời gian, trí tuệ cho hoạt động của Câu lạc bộ. Câu lạc bộ trí thức đã chia nhóm (tổ) các trí thức dựa trên tiêu chí chuyên môn-kỹ thuật (tổ khoa học xã hội, tổ khoa học kỹ thuật), nhưng các nhóm (tổ) cũng chưa phát huy được lợi thế, chưa kêu gọi được sự hưởng ứng của trí thức.

Sáu là, cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính và các điều kiện hoạt động của Liên hiệp hội còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.

Bên cạnh những khó khăn, hạn chế nêu trên còn có các yếu tố tác động đến hoạt động của LHH. Một số trí thức chưa thường xuyên học hỏi, tìm tòi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, rèn đúc chí khí và hoài bão. Cơ cấu đội ngũ trí thức còn những mặt bất hợp lý về ngành nghề, độ tuổi, phân bố trên các địa bàn. Các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành còn ít, đội ngũ kế cận hẫng hụt.

Đội ngũ trí thức ngành giáo dục chưa có nhiều cán bộ, giáo viên giỏi. Chất lượng giáo dục có mặt vẫn còn hạn chế. Đội ngũ giáo viên còn thiếu về số lượng, một bộ phận còn yếu về chuyên môn nghiệp vụ.

Chất lượng đội ngũ trí thức ngành y tế chưa đáp ứng được các yêu cầu về trình độ chuyên môn và các chức danh theo ngạch công chức, viên chức; tỷ lệ trên đại học và bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II còn thấp; số lượng bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ giỏi, tốt nghiệp đại học chính quy còn ít. Việc thu hút cán bộ y tế, nhất là đội ngũ bác sỹ chính quy loại khá, giỏi không đạt hiệu quả. Các đợt tuyển dụng hầu như không tuyển dụng được bác sỹ.

Đội ngũ trí thức tuy đông nhưng chưa mạnh, còn mất cân đối giữa các lĩnh vực, ngành nghề, còn thiếu đội ngũ trí thức có trình độ chuyên môn cao. Một số ngành mũi nhọn như khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, giáo dục, y tế, công nghệ thông tin, kiến trúc còn thiếu nhiều cán bộ có trình độ chuyên sâu. Chất lượng đội ngũ trí thức hoạt động trong hệ thống chính trị có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra của mỗi cấp, mỗi ngành; năng lực, trình độ chưa ngang tầm nhiệm vụ, đặc biệt là cấp cơ sở.

Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Liên hiệp hội Bình Phước
Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Liên hiệp hội Bình Phước

Một số trí thức còn thiếu tự tin, e ngại, chưa mạnh dạn phát huy tiềm năng, trí tuệ để thực hiện những hoạt động khoa học công nghệ có tính chuyên sâu. Trí thức trẻ tuy được đào tạo căn bản song vẫn chưa góp phần tạo được sự đột phá, tạo sức bật cho phát triển khoa học công nghệ và kinh tế xã hội của tỉnh, chưa tích cực tham gia hoạt động của Liên hiệp hội và Câu lạc bộ trí thức.

Về công tác xây dựng đội ngũ trí thức, bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh còn những hạn chế, yếu kém. Nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức và trách nhiệm đối với đội ngũ trí thức chưa đầy đủ, sâu sắc.Công tác phối hợp giữa các cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác xây dựng đội ngũ trí thức chưa chặt chẽ, thường xuyên, đồng bộ.

Một số cấp ủy, chính quyền chưa nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của trí thức; còn có biểu hiện ngại tiếp xúc, đối thoại, chưa thực sự lắng nghe, nhất là khi trí thức phản biện chủ trương, chính sách, đề án, dự án.

Trong thực hiện chủ trương, chính sách đối với trí thức cũng bộc lộ những thiếu sót khiến một số chủ trương, chính sách liên quan đến trí thức chưa phát huy hiệu quả. Công tác tham mưu, quản lý, tổ chức thanh kiểm tra, sơ kết hàng năm để đánh giá kết quả công tác trí thức ở các cấp, các ngành chưa được thực hiện thường xuyên; một số văn bản chưa được sửa đổi cho phù hợp tình hình thực tế hiện nay.

Về chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng trí thức của tỉnh, thực hiện chính sách đào tạo và thu hút cán bộ của tỉnh, đến 2019, chất lượng đội ngũ trí thức tỉnh Bình Phước được nâng lên. Tuy nhiên, trí thức có năng lực nổi bật chưa được phát lộ. Việc cử cán bộ, công chức đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong những năm qua có trường hợp chưa căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Về tình hình chảy máu chất xám, từ năm 2005 đến năm 2018, trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 950 trí thức đã chuyển công tác từ các huyện, thị, doanh nghiệp Nhà nước lên tỉnh hoặc ra ngoài tỉnh. Trong đó có một số trí thức có trình độ chuyên môn cao ở các sở, ban, ngành chuyển công tác về các tỉnh thành, học viện, trường đại học có điều kiện, môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ tốt hơn. Ngành y tế, giáo dục có trí thức chuyển đi nhiều nhất. Riêng 6 tháng đầu năm 2019 có 15 bác sĩ chuyển từ khu vực công sang khu vực tư nhân. Từ năm 2014 đến tháng 5/2019 riêng trí thức có trình độ tiến sĩ, sau 5 năm thực hiện Kết luận 90-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI, có 1 tiến sĩ chuyển từ khu vực công sang khu vực tư nhân, 5 tiến sĩ chuyển công tác ra ngoài tỉnh.

Đối với nguồn trí thức được hình thành từ Trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung, từ khi thành lập trường năm 2003 cho đến nay, rất nhiều sinh viên xuất sắc là học sinh Trường chuyên Quang Trung sau khi tốt nghiệp không trở về địa phương công tác mà ở lại các thành phố lớn hoặc ra nước ngoài làm việc.

Tình trạng chảy máu chất xám ở tỉnh Bình Phước ít nhiều gây ra sự mất ổn định trong cơ cấu tổ chức cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao, phần nào ảnh hưởng đến đến tư tưởng những trí thức khác trong cơ quan, đơn vị. Hơn nữa, trí thức chuyển đi, nhất là chuyển ra ngoài tỉnh đồng nghĩa với việc tỉnh Bình Phước mất đi nguồn lao động chất lượng cao, đó là bộ phận giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tất cả những yếu tố nêu trên đều tác động đến hoạt động của Liên hiệp hội cũng như các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; đòi hỏi Liên hiệp hội phải cùng các cấp, các ngành phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tạo môi trường thuận lợi phát huy trí tuệ, tài năng, trách nhiệm của trí thức; quan tâm sâu sắc hơn đến công tác đoàn kết, tập hợp và xây dựng đội ngũ trí thức.

                                                                             (Còn tiếp)

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: