Khoahocthoidai.vn

Hiệu quả từ việc sát nhập, tinh gọn bộ máy hoạt động ở huyện Đồng Phú

10:47 | 13/06/2019

Hiệu quả từ việc sát nhập, tinh gọn bộ máy hoạt động ở huyện Đồng Phú
(KHTĐ) - Thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy Bình Phước, huyện Đồng Phú đã đẩy mạnh việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sau 1 năm triển khai thực hiện Đề án huyện Đồng Phú đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Toàn huyện đã giảm số cán bộ lãnh đạo, quản lý, biên chế và người hưởng lương, phụ cấp như sau: về cán bộ lãnh đạo và quản lý, việc nhất thể hóa chức danh cấp trưởng, cấp phó và sắp xếp lại toàn bộ các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện nên đã giảm 21 cấp trưởng, 31 cấp phó và 11 chức danh cán bộ khối xã, thị trấn. Về biên chế, việc sắp xếp lại gắn với tinh giản biên chế đến năm 2020 và đã giảm được: Khối cơ quan huyện 17 công chức, 17 viên chức, 16 nhân viên hợp đồng 68 và 17 định xuất giao kinh phí so với hiện nay.

Đối với khối giáo dục: Việc sắp xếp lại trường lớp đã giảm được 110 viên chức hành chính và 261 nhân viên hợp đồng 68. Ở khối xã và thị trấn, huyện thực hiện chủ trương giảm 50% cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Theo đó, đến năm 2020, cấp xã sẽ giảm 11 cán bộ, 63 công chức, 140 người hoạt động không chuyên trách (đạt 42,38%).

Sau khi thực hiện xong Đề án 999, nguồn chi lương, phụ cấp và chi thường xuyên hàng năm của huyện sẽ giảm khoảng 19,94 tỷ đồng. Cụ thể, giảm 63 cán bộ lãnh đạo, tương ứng giảm số người hưởng phụ cấp chức vụ, mỗi năm tiết kiệm gần 253 triệu đồng. Theo đó, cấp huyện giảm 67 người hưởng lương từ ngân sách, mỗi năm tiết kiệm 3,216 tỷ đồng. Khối giáo dục giảm được 110 viên chức, mỗi năm tiết kiệm 4,62 tỷ đồng và 261 nhân viên hợp đồng 68, mỗi năm tiết kiệm 5,48 tỷ đồng (đã trừ lại 50% để bố trí hình thức giao khoán công việc).

Cấp xã, giảm 11 cán bộ, 63 công chức, tiết kiệm 2,664 tỷ đồng. Đồng thời, giảm 140 người hoạt động không chuyên trách, tiết kiệm hơn 2 tỷ đồng. Ở các khu dân cư, giảm 794 người hưởng phụ cấp ở khu dân cư, tương ứng giảm 1,707 tỷ đồng.

Đối với khu dân cư, huyện thực hiện chủ trương bố trí tối đa không quá quy định về các chức danh ở khu dân cư, nên số lượng người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư giảm 794/1.305 người (giảm 61%).

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: