14:27 | 23/07/2015

Giá nông sản tại Bù Đốp ngày 23/7/2015

Giá nông sản tại Bù Đốp ngày 23/7/2015
I/ PHÂN HÓA HỌC
STT TÊN SẢN PHẨM ĐVT GIÁ BÁN LẺ
1 SA Nhật Kg               4,600
2 Urê Phú Mỹ Kg               8,600
3 Kali Liên Xô Kg               8,000
4 Lân Lâm Thao Kg               3,400
5 Lân Long Thành  Kg               3,300
6 Lân Văn Điển Kg               3,700
7 DAP HÀN QUỐC Kg             15,800
8 NPK 20-20-15 +TE Nông nghiệp hiện đại Kg             13,600
9 NPK16-16-8+ 13S Úc Mỹ Kg             11,600
 GIỐNG LÚA
1 OM35-36 Kg             14,000
2 OM4900 Kg             14,500
3 0M2514 Kg             13,500
4 0M5451 Kg             14,000
5 VN 121 Kg             16,000
6 VD20 Kg             16,500
II/ PHÂN HỮU CƠ
1 Phân HCVS Trichomix chuyên dùng Hồ Tiêu Kg               4,800
2 Phân HCVS Trichomix Kg               3,400
3 Phân HCVS Trimix -N1 Chuyên dung cho Cao Su Kg               4,800
4 Komix thúc tiêu  Kg               6,500
5 Phân HC Melfert Kg             10,000
III/ THUỐC TRỪ SÂU
1 Tecvigo Chai             55,000
2 Nokap Kg             85,000
3 Vifuran super 5G Kg             35,000
4 Vibasu  Kg             25,000
5 Virigent 0.3G Gói 1 kg             25,000
6 Regent Gói 1gr               7,000
7 Fastac 5EC Ch 240cc             45,000
8 Actara 25WG Gói 1gr               5,000
9 Vizubon  Hộp             20,000
10 Movento Chai 100ml             85,000
11 Chitosansuper 250ml             90,000
12 Chitosansuper Lit           360,000
13 Anfathrin 10EC Lit           180,000
14 Anfathrin 10EC 0,5 lit             90,000
15 Anfathrin 5EC 0,5 lit             50,000
16 Anfathrin 5EC Lit           100,000
17 Cyrus 10EC 0,5 lit             70,000
IV/ THUỐC TRỪ BỆNH
1 Forthane Kg        120,000.0
2 Validacin Can 5L        440,000.0
3 Nicarben Lit        110,000.0
4 Alonil  Gói 100g          35,000.0
5 Validacin Chai 500ml          50,000.0
6 Antracol 70WP kg           230,000
7 Anvil 5SC Chai 250cc             56,000
8 Agri-fos 400 Chai1/2 L             85,000
9 Agri-fos 401 1Lit           170,000
10 Filia 525SE Ch 240cc           130,000
11 Ridomil 68WG Gói 100gr             40,000
12 Aliette 800WG Gói 100gr             40,000
13 Topsin M 70WP Gói 100gr             18,000
14 Curzate M8- 72WP Gói 100gr             45,000
15 Tiltsuper 300 EC Ch 100cc             80,000
16 Đồng đỏ (Norshilt) gói 200g             85,000
17 Sun phát đồng  Kg             20,000
V/ PHÂN BÓN QUA LÁ
1 Atonik Goi 10ml               6,000
2 Bio quet 500ml             70,000
3 KH 100ml           170,000
4 NH 100ml           170,000
5 Sieu Lân Đỏ 500ml             70,000
6 Men vi sinh Trichoderma Kg             40,000
7 Men vi sinh Trichomix Goi 500g             60,000
8 Siêu Bo Kẽm Lit           140,000
9 Natubor 100ml             35,000
10 5-60-10 Gói 500g             60,000
11 "6-30-30 Kg           100,000
12 Natucar 100ml             35,000
13 Rụng lá Điều 500g             50,000
14 Vọt hoa Điêu (Tân Hiệp Thành) 1 Lít           140,000
15 Feed DT-02 Vọt hoa điều 500g             70,000
16 Breed DT-02 Đậu trái Điều 500ml             70,000
17 AMC Bo Lit           140,000
18 Siêu Bo TM Lit           150,000
VI/ THUỐC TRỪ CỎ
1 Gamaxon 20 Sl Chai 1L           105,000
2 Newsat Can 4,5L           290,000
3 Newsat 900ml             60,000
4 Glyphosan 480 Can 5L           320,000
5 Glyphosan 480 Chai 1L             65,000
6 Nimaxon 1/2Lít             45,000
7 Gafaxone Lít             65,000
8 Sofit Chai 100ml             33,000
9 Chani Chai 100ml             30,000
10 Top gun Goi 10ml             20,000

 

Loại Phân loại Đơn vị tính Giá thu mua Ghi chú
Tiêu Hạt tiêu đen kg        225,000 5 dem
Tiêu Hạt tiêu đen kg        199,000 5 dem theo 
Cao su Mủ nước kg           7,200  

 

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: