Khoahocthoidai.vn

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật trở thành tổ chức chính trị xã hội vững mạnh của đội ngũ trí thức

14:09 | 28/06/2019

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật trở thành tổ chức chính trị xã hội vững mạnh của đội ngũ trí thức
Kỳ 1: Những thành quả đáng ghi nhận qua chặng đường 11 năm xây dựng và phát triển
 
(KHTĐ) - Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước (Liên hiệp hội) được thành lập từ năm 2007 theo Quyết định số 465/QĐ-UBND, ngày 15/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước. Đến nay, Liên hiệp hội Bình Phước đã qua 3 kỳ đại hội với 11 năm nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển để thực sự trở thành tổ chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức.
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Đặng Vũ Minh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam; đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư  Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  chụp hình lưu niệm với Ban chấp hành Liên hiệp hội Bình Phước nhiệm kỳ III (2017 - 2022)
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Đặng Vũ Minh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam; đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chụp hình lưu niệm với Ban chấp hành Liên hiệp hội Bình Phước nhiệm kỳ III (2017 - 2022)

Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 16/4/2010 đã xác định: “Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có hệ thống từ Trung ương đến địa phương là tổ chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng”; Chương trình hành động số 01-CT/TU, ngày 3/11/2010 của Tỉnh ủy Bình Phước cụ thể hóa Chỉ thị số 42-CT/TW cũng đã xác định các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhằm “nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, đưa Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật trở thành tổ chức chính trị- xã hội vững mạnh, giữ vững vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết trí thức”. Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 xác định rõ: “Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước là tổ chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước”.

Tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội Bình Phước được xây dựng theo mô hình bộ máy của tổ chức chính trị xã hội nhưng cũng mang dáng dấp của hội đặc thù, được củng cố qua từng giai đoạn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bộ máy tổ chức của Liên hiệp hội khi mới thành lập chỉ có Văn phòng và 5 cán bộ, nhân viên. Đến năm 2018 có 22 cán bộ, nhân viên, người lao động. Từ 1/1/2019, cơ quan Liên hiệp hội chỉ còn 10 cán bộ, nhân viên do cắt giảm biên chế, định suất theo chủ trương của tỉnh. Liên hiệp hội có đầy đủ các tổ chức, gồm: Ban Chấp hành; Ban Thường vụ; Chi bộ, các tổ chức đoàn thể; 5 phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc gồm: Văn phòng; Ban Khoa học công nghệ và Tư vấn phản biện; Ban Thông tin phổ biến kiến thức và Hội viên; Câu lạc bộ Trí thức; Cơ quan ngôn luận - Tạp chí Khoa học thời đại (in và điện tử) và Hội đồng khoa học, xét duyệt sáng kiến Liên hiệp hội; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; 19 tổ chức hội thành viên, thành viên liên kết. Liên hiệp hội đã có sự chọn lựa rất phù hợp những thành viên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Đảm bảo trong cơ cấu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ có đại diện lãnh đạo các hội thành viên, thành viên liên kết, lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan như Ban Tuyên giáo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các hội thành viên, thành viên liên kết. Với cơ cấu này, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ có thể huy động sức mạnh tổng hợp trong việc tập hợp, đoàn kết trí thức; phát huy trí tuệ, năng lực đóng góp của các thành viên; phát huy lợi thế trong công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong hơn 2 nhiệm kỳ qua, Liên hiệp hội đều có lợi thế người đứng đầu là nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã từng trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau; có kinh nghiệm trong công tác quản lý; có năng lực chuyên môn, năng lực tập hợp, đoàn kết trí thức. Đội ngũ cán bộ, nhân viên trong cơ quan Liên hiệp hội, đến năm 2018 về cơ bản đáp ứng yêu cầu để cơ cấu vào các phòng, ban chuyên môn. Đội ngũ cán bộ, nhân viên hầu hết có trình độ chuyên môn, có tâm huyết, trách nhiệm với công việc được giao. Các tổ chức Hội thành viên, thành viên liên kết luôn được củng cố, kiện toàn; phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, ngày càng gắn kết với Liên hiệp hội trong công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Về công tác chuyên môn, Liên hiệp hội Bình Phước xác định phương thức hoạt động hiệu quả nhất là thông qua công việc cụ thể để đoàn kết, tập hợp trí thức. Trong hơn 2 nhiệm kỳ hoạt động, từ thực tiễn trong công việc, từ đặc thù riêng của tỉnh, Liên hiệp hội Bình Phước đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được giao gồm: Hoạt động tư vấn,phản biện và giám định xã hội; thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức; tham mưu xây dựng về chủ trương, chính sách; hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức phong trào thi đua sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân thông qua Hội thi, Cuộc thi về Sáng tạo khoa học kỹ thuật; đoàn kết tập hợp trí thức, tôn vinh đội ngũ trí thức; điều hòa, phối hợp hoạt động với các hội thành viên và thành viên liên kết… Qua thực tiễn hoạt động, có thể thấy các lĩnh vực công tác của Liên hiệp hội có sự tác động qua lại, liên hệ hữu cơ với nhau. Thông qua các hoạt động để đoàn kết, tập hợp trí thức; và thông qua công tác đoàn kết, tập hợp trí thức để hỗ trợ các hoạt động của Liên hiệp hội đạt hiệu quả tốt. 

Về hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội, ngày 30/1/2002, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2002/QĐ-TTg, về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; sau đó được chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện, thay thế bằng Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg, ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là hoạt động được thực hiện trên cơ sở khoa học, thực tiễn, độc lập, khách quan và không vì mục đích lợi nhuận. Hoạt động này nhằm bổ sung các luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn một cách chân thực, khách quan, tạo ra sự đồng thuận xã hội lớn giữa các nhà quản lý và người thực hiện, từ đó đem lại tính khả thi cao trong việc ban hành các chủ trương, chính sách và triển khai các dự án.

Tại Bình Phước, về quan điểm, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tạo điều kiện để Liên hiệp hội tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án lớn của tỉnh.Từ cuối nhiệm kỳ I (2007-2012), với sự kiện phản biện độc lập việc “Dùng phương pháp day ấn huyệt của ông Võ Hoàng Yên để phục hồi di chứng bại liệt, câm điếc cho người bệnh”, Liên hiệp hội Bình Phước đã chính thức tham gia vào hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Từ đó đến năm 2018, Liên hiệp hội Bình Phước đã tham gia phản biện một số chính sách, công trình, dự án lớn của tỉnh; trong đó có những chính sách lớn liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân được Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp đặt hàng, như: “Chính sách giải tỏa, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh”; tư vấn chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, thu hút và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh và một số dựán lớn tác động đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phản biện hơn 20 dự án luật, phản biện qua kênh của Tạp chí Khoa học thời đại… Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn về kỹ năng phản biện xã hội cho cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở; xuất bản Sổ tay tư vấn, phản biện, giám định xã hội… Qua cách thức tổ chức triển khai và kết quả mang lại cho thấy Liên hiệp hội Bình Phước bước đầu đã thành công trong hoạt động này. Liên hiệp hội đã hội đủ các điều kiện về trình độ, uy tín, năng lực tập hợp đoàn kết trí thức, nhà khoa học, nhà quản lý, các chuyên gia trong và ngoài tỉnh để tham gia tư vấn,phản biện và giám định xã hội những vấn đề lớn. Nhiều kết quả phản biện của Liên hiệp hội được các địa phương, các ngành tiếp thu; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ghi nhận đánh giá cao và trở thành chủ trương, chính sách của tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh ngay từ đầu nhiệm kỳ IX (2016-2021) cũng có quy định trong quá trình thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án, Thường trực Hội đồng nhân dân hoặc các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh có quyền tổ chức lấy ý kiến của các nhà khoa học thuộc Liên hiệp hội hoặc cơ quan, cá nhân có chuyên môn về lĩnh vực chính sách chuẩn bị ban hành. Đây là quy định mới thể hiện quan điểm nhất quán của tỉnh là luôn coi trọng các ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học thuộc Liên hiệp hội tỉnh.

Về hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức, ngay từ khi mới thành lập, Liên hiệp hội Bình Phước đã chủ động đề xuất thành lập cơ quan ngôn luận; đồng thời xác định nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của Liên hiệp hội với tư cách một tổ chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

Tạp chí Khoa học thời đại (in và điện tử) - cơ quan ngôn luận của Liên hiệp hội đều được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động; được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Mã số chuẩn cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN). Sau hơn 11 năm hoạt động, cơ quan ngôn luận của Liên hiệp hội đã góp phần tuyên truyền có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tuyên truyền phổ biến kiến thức trên nhiều lĩnh vực; góp phần thúc đẩy phát triển các lĩnh vực: khoa học công nghệ, nông nghiệp, nông thôn, y tế, giáo dục; góp phần nâng cao dân trí; trực tiếp và gián tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ quan trọng của Liên hiệp hội là đoàn kết, tập hợp trí thức; tư vấn, phản biện; tham mưu chính sách… Tạp chí Khoa học thời đại đã trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của Liên hiệp hội; thể hiện được vai trò là cơ quan ngôn luận của Liên hiệp hội Bình Phước, là diễn đàn của đội ngũ trí thức; được Liên hiệp hội Việt Nam và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 3/11/2010 của Tỉnh ủy Bình Phước đã đánh giá: “Tạp chí Khoa học thời đại của Liên hiệp hội Bình Phước là kênh thông tin tuyên truyền tập hợp các nhà trí thức trong và ngoài tỉnh, hoạt động có hiệu quả” và xác định: “Tạp chí Khoa học thời đại là kênh thông tin chính thống trong tỉnh”.Tạp chí được đưa vào quy hoạch phát triển các cơ quan Báo chí tỉnh Bình Phước giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Về công tác tham mưu: Liên hiệp hội tập trung tham mưu triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng, Nhà nước; cấp ủy, chính quyền đối với đội ngũ trí thức và các lĩnh vực liên quan đến khoa học và công nghệ; tham mưu chính sách. Nội dung tham mưu tập trung chủ yếu ở những lĩnh vực liên quan đến công tác đoàn kết, tập hợp, xây dựng đội ngũ trí thức, xây dựng Liên hiệp hội và các hội thành viên; phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh đó là các chính sách liên quan đến phát triển khoa học công nghệ; nông nghiệp, nông thôn; y tế, giáo dục; tài nguyên, môi trường; chính sách phát triển doanh nghiệp, các quy định về xét duyệt sáng kiến…

Chất lượng công tác tham mưu dù là tham mưu độc lập hay phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể đều đã thể hiện được trách nhiệm, trí tuệ của đội ngũ trí thức, có sự đầu tư nghiên cứu khá sâu và được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành trong tỉnh gửi lấy ý kiến được Liên hiệp hội triển khai đến trí thức trong tỉnh ghi nhận.

Về hoạt động khoa học và công nghệ: Liên hiệp hội Bình Phước luôn gắn kết với Sở Khoa học và Công nghệ trong các hoạt động khoa học và công nghệ. Việc lãnh đạo Liên hiệp hội tham gia là Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Công nghệ, thành viên Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh, thành viên Hội đồng Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ của tỉnh đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để Liên hiệp hội tham gia triển khai hoạt động khoa học công nghệ trên các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học; thẩm định, nghiệm thu đề tài khoa học; chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật; tổ chức và phối hợp tổ chức các Hội thi, Cuộc thi về Sáng tạo khoa học kỹ thuật…cũng như thúc đẩy phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Liên hiệp hội đã chủ trì nghiên cứu những vấn đề lớn theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; tham gia biên soạn Công trình Địa chí tỉnh Bình Phước; Công trình Lịch sử địa phương…phản biện nhiều đề tài cấp cơ sở và cố vấn khoa học cho đề tài khoa học chính trị cấp tỉnh. Liên hiệp hội đã chủ trì nghiên cứu thành công đề tài khoa học cấp tỉnh “Điều tra thực trạng đội ngũ trí thức tỉnh Bình Phước, đề xuất các giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới”. Đây là đề tài khoa học đầu tiên của tỉnh Bình Phước nghiên cứu về đội ngũ trí thức. Kết quả nghiên cứu đề tài là cơ sở quan trọng để các cơ quan tham mưu tham khảo trong tham mưu chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ; là cơ sở cho tỉnh tham khảo khi quyết định các chủ trương, chính sách liên quan đến xây dựng đội ngũ trí thức.

Đội ngũ trí thức trong hệ thống Liên hiệp hội đã tham gia nghiên cứu các dự án, đề tài khoa học công nghệ thuộc nhiều lĩnh vực: kinh tế, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin, quốc phòng, nông - lâm - ngư nghiệp, tài nguyên - môi trường và các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn khác... Việc thẩm định, xét duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật có sự tham gia của Liên hiệp hội góp thêm tiếng nói mang tính phản biện độc lập, khách quan trên tinh thần khoa học, thực tiễn, góp phần quan trọng thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh phát triển. LHH có nhiều sáng kiến, đổi mới tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng, góp phần tạo ra phong trào thi đua lao động, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và tinh thần ham mê nghiên cứu khoa học trong các tầng lớp nhân dân.   

Về công tác tập hợp, đoàn kết trí thức; điều hòa, phối hợp hoạt động với các hội thành viên và tôn vinh trí thức: Liên hiệp hội Bình Phước luôn xác định nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp đội ngũ trí thức, xây dựng, tôn vinh đội ngũ trí thức; điều hòa phối hợp hoạt động với các hội thành viên là nhiệm vụ hàng đầu, then chốt và cũng là nhiệm vụ khó. Do đó, phương thức tập hợp, đoàn kết trí thức luôn được quan tâm đổi mới. Trí thức được tập hợp thông qua công việc như: Tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội; thông qua việc tham gia là thành viên Ban Tổ chức, thành viên Hội đồng Giám khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật; qua công tác phối hợp nghiên cứu, ứng dụng đề tài khoa học; qua sinh hoạt Câu lạc bộ Trí thức và qua việc cộng tác thông tin trên Tạp chí Khoa học thời đại… Sau hơn 2 nhiệm kỳ hoạt động, Liên hiệp hội Bình Phước đã liên kết, phối hợp với 52 cơ quan, đơn vị, các tổ chức khoa học trong và ngoài tỉnh; có quan hệ hợp tác với gần 100 nhà khoa học đầu ngành ở nhiều lĩnh vực trong cả nước.

Hoạt động của Câu lạc bộ Trí thức, Câu lạc bộ Nữ trí thức đã góp phần tăng cường giáo dục về tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất tốt đẹp của người trí thức; tạo môi trường để trí thức thảo luận, chia sẻ quan điểm, đóng góp ý kiến về những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương. Hoạt động này cũng đa dạng về hình thức. Có lúc sinh hoạt định kỳ; sinh hoạt đột xuất; sinh hoạt theo tổ, nhóm; sinh hoạt qua môi trường mạng (Tạp chí Khoa học thời đại điện tử), đã thu hút được các trí thức thuộc nhiều lĩnh vực tham gia với trên 100 thành viên. Công tác xây dựng đội ngũ trí thức, tôn vinh hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của đội ngũ trí thức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh luôn được quan tâm. Thành tích học tập, nghiên cứu của trí thức được Liên hiệp hội và các ngành liên quan tham mưu lãnh đạo tỉnh biểu dương, khen thưởng kịp thời. Qua các hoạt động, đội ngũ trí thức xác định được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu, nỗ lực phấn đấu học tập, nghiên cứu, sáng tạo để cống hiến nhiều hơn, hiệu quả hơn.

Đối với công tác tôn vinh trí thức Liên hiệp hội đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành quy định, hướng dẫn về đối tượng, tiêu chí tuyên dương thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp xuất sắc và trí thức tiêu biểu. Hơn 11 năm qua đã có 283 thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp xuất sắc và 28 trí thức tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng. Đây là sự ghi nhận và cổ vũ hết sức to lớn của lãnh đạo tỉnh đối với đội ngũ trí thức Bình Phước.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: