Khoahocthoidai.vn

Đào tạo, sử dụng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số ở Bình Phước: Những vấn đề cần quan tâm

22:53 | 27/11/2018

Đào tạo, sử dụng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số ở Bình Phước: Những vấn đề cần quan tâm
(KHTĐ) - Bình Phước là một tỉnh miền núi ở phía Tây của vùng Đông Nam Bộ với tổng dân số đến ngày 31/12/2017 là 968.901 người, trong đó dân tộc thiểu số (DTTS) với 43.176 hộ/193.860 nhân khẩu (chiếm 20,14% dân số của toàn tỉnh). Trong thời gian qua, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển nhất định, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thời kỳ mới. 
Bình Phước cần có chính sách trợ giúp, khuyến khích cán bộ, công chức người DTTS đi học; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức người DTTS

Việc đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ, công chức người DTTS theo vị trí việc làm là một khâu rất quan trọng, có tính quyết định chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS trong tương lai

Đa số cán bộ, công chức người DTTS có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với lý tưởng, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng; có lối sống giản dị, trong sáng, gần gũi với nhân dân, tâm huyết với công việc và ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn. Đây là nhân tố quan trọng góp phần đảm bảo tổ chức thực hiện thành công đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, nhìn chung đội ngũ này vẫn còn thiếu về số lượng, chất lượng cũng còn nhiều hạn chế. Một thực trạng đáng lo ngại khác là công tác đào tạo, sử dụng, bố trí cán bộ, công chức người DTTS còn nhiều bất cập, chưa phản ánh đúng thực chất. Một số địa phương còn mang tính cục bộ, khép kín, cơ cấu chưa phù hợp, chưa đúng theo vị trí việc làm. Một số cấp ủy chưa quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS, chưa chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ, thiếu quan tâm đến khâu cử cán bộ người DTTS chưa đủ chuẩn tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng.

Việc đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ, công chức người DTTS trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo vị trí việc làm là một khâu rất quan trọng, có tính quyết định chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS trong tương lai.

Hiện nay, thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế làm công tác dân tộc ở Bình Phước như sau:

 Cấp tỉnh: Về cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh, gồm: Ban lãnh đạo và 5 phòng (Văn phòng, Thanh tra, Phòng Chính sách Dân tộc, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Tuyên truyền và Địa bàn) với 17 biên chế (có 6 người dân tộc thiểu số) và 4 Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Cấp huyện: Thành lập phòng Dân tộc với tổng 25 biên chế ở 6 huyện (Bù Đăng, Bù Gia Mập, Đồng Phú, Hớn Quản, Lộc Ninh và Bù Đốp); còn các huyện, thị xã: Chơn Thành, Đồng Xoài, Bình Long, Phước Long và Phú Riềng: giao nhiệm vụ công tác dân tộc cho Văn phòng HĐND-UBND thực hiện, có 01 chuyên viên chuyên trách; có 2 địa phương, với 2/4 công chức người DTTS. Riêng huyện Phú Riềng giao Phòng Nội vụ thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc.

Cấp xã: Có 107/111 đơn vị cấp xã có đồng bào DTTS sinh sống thì bố trí 1 lãnh đạo UBND phụ trách công tác dân tộc tôn giáo và 1 cán bộ không chuyên trách làm công tác dân tộc, tôn giáo nhưng không ổn định. Tổng số công chức làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh là 42 người. Trong đó, cấp tỉnh 17 người, cấp huỵện 25 người; cán bộ, công chức người DTTS có 13 người, chiếm tỷ lệ 30,23%. Về trình độ đại học trở lên 42 người, đạt 100%; trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên 23 người, chiếm 55,81%. Ở cấp xã công tác dân tộc chỉ kiêm nhiệm, không chuyên trách nên thường xuyên thay đổi.

Tỷ lệ cán bộ, công chức người DTTS trong các cơ quan, đoàn thể các cấp: Theo số liệu các cơ quan, đoàn thể các cấp báo cáo (Kế hoạch số 166/KH- UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh về điều tra, thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, lao động là người DTTS) tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động người DTTS đang làm việc tại các cơ quan, đoàn thể các cấp là 1.340 người. Trong đó: cấp tỉnh 276 người (CBCC, NLĐ có 92 người; Viên chức y tế và Đài PTTH 184 người); cấp huyện 799 người (CBCC, NLĐ 59 người; VC giáo dục 740 người); cấp xã 265 người. Như vậy, tỷ lệ cán bộ, công chức người DTTS trong các cơ quan, đoàn thể các cấp chiếm tỷ lệ rất thấp.

Theo quy định tại Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ CBCC,VC người DTTS trong thời kỳ mới như sau:

Cấp tỉnh tỷ lệ người DTTS 20,14% thì tỷ lệ CBCC,VC người DTTS tham gia vào các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tối thiểu là 5% tổng số biên chế được giao. Cấp huyện: tỷ lệ người DTTS từ 5%-10% thì tỷ lệ CBCC,VC người DTTS ở các cơ quan, đơn vị cấp huyện tổi thiểu là 5% tổng số biên chế được giao; tỷ lệ từ 10%-30% tối thiểu là 10%; tỷ lệ từ 30%-50% tối thiểu là 20%... Cấp xã: tỷ lệ người DTTS từ 5%-10% thì tỷ lệ CBCC,VC người DTTS phải đạt tối thiểu là 10% tổng số CBCC cấp xã; xã có tỷ lệ 10% -30%, tối thiểu là 15%; xã có tỷ lệ từ 30% - 50%, tối thiểu là 30%...

Từ đó cho thấy, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng người DTTS sẽ thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng trong những năm qua vẫn còn những khó khăn:

Một là, nội dung đào tạo, bồi dưỡng còn thiếu cân đối giữa việc trang bị trình độ lý luận chính trị với kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ; một số lĩnh vực chưa sâu, ít kiến thức thực tiễn; chưa quan tâm nhiều đến đào tạo kiến thức quản lý chuyên ngành, lĩnh vực; việc mở các lớp bồi dưỡng theo chuyên đề có phần hạn chế.

Hai là, chất lượng đào tạo (nhất là hệ tại chức) chưa cao; một số cán bộ, công chức đang chạy theo bằng cấp, “phổ cập về bằng cấp” nên năng lực thực tế không có, từ đó khó bố trí công tác và khi giải quyết công việc cũng kém hiệu quả.

Ba là, đào tạo chưa gắn liền với quy hoạch, đào tạo và sử dụng chưa ăn khớp với nhau; đào tạo, bồi dưỡng chưa thật sự đồng bộ với yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức.

Bốn là, phần lớn cán bộ, công chức người DTTS chưa được đào tạo một cách bài bản, chính quy về chuyên môn nghiệp vụ, tỷ lệ đạt chuẩn còn thấp so với yêu cầu. Không ít cán bộ, công chức người DTTS chưa nắm vững chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, không nắm vững các quy định của pháp luật, vì vậy quá trình chỉ đạo điều hành, giải quyết công việc còn mang tính chủ quan, tùy tiện theo cảm tính cá nhân, không căn cứ vào quy định của pháp luật dẫn đến vi phạm, nhất là ở cấp xã.

Năm là, bên cạnh sự thiếu hụt, bất cập về số lượng và yếu kém về chất lượng, thì việc xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và công tác sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở chưa được các địa phương trong vùng quan tâm chỉ đạo một cách thoả đáng. Đội ngũ còn nhiều bất cập, cơ cấu không đồng bộ, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn với yêu cầu công việc và sử dụng.

Cơ chế quản lý, sử dụng và chế độ chính sách còn nhiều bất hợp lí nên chưa tạo được động lực khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức người đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu học tập, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức.

 Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS trên địa bàn tỉnh hiện nay, cần tập trung thực hiện các giải pháp về nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức, trước hết là cấp ủy, chính quyền các cấp; chủ động làm tốt công tác quy hoạch tạo nguồn cán bộ, công chức; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người DTTS, nhất là đối với cấp xã; giáo dục động cơ học tập đúng đắn, nâng cao ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS được đưa đi đào tạo, bồi dưỡng; gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng với hoạt động thực tiễn và bố trí sử dụng cán bộ, công chức  người DTTS.

Tỉnh cần có chính sách trợ giúp, khuyến khích cán bộ, công chức người DTTS đi học; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức người DTTS trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác lập kế hoạch, đánh giá, rút kinh nghiệm cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người DTTS. Đồng thời, bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng đào tạo tỉnh cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức người DTTS nói riêng.

Đối với Sở Nội vụ, cần chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và các cơ sở đào tạo của tỉnh triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người DTTS trên địa bàn tỉnh. Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người DTTS giai đoạn 2015-2020 đã được phê duyệt, hàng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai mở các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước, quốc phòng, an ninh cho cán bộ lãnh đạo và công chức người đồng bào DTTS.

 Sở Tài chính cân đối nguồn ngân sách tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ hàng năm. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người DTTS trên địa bàn tỉnh.

Trường chính trị tỉnh và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phải phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người DTTS theo quy định.

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện cần xây dựng tiêu chuẩn cho từng chức danh đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS cụ thể, sát với đặc điểm cấp cơ sở. Khi xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, công chức cơ sở cần chú ý đến phẩm chất, năng lực chỉ đạo thực tiễn của cán bộ, công chức.

Tóm lại, trong thời gian qua, nhận thức được tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, công chức người DTTS, các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến các địa phương đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS trên địa bàn tỉnh. Đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS được nâng cao về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

 Tuy nhiên, so với yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước nói chung và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng trong giai đoạn hiện nay thì đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đủ khả năng đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ mới.

Do đó, trong thời gian tới cần phải nâng cao phát huy tốt hơn nữa hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người DTTS trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở khắc phục những hạn chế, yếu kém của công tác này và đề ra những giải pháp phù hợp, sát với yêu cầu thực tế để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS trên địa bàn tỉnh có đủ phẩm chất và năng lực, đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ mà thời kỳ mới đặt ra, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam vững mạnh trên bước đường hội nhập quốc tế nói chung và phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 

Trưởng phòng TCBC, Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: