Khoahocthoidai.vn

Bình Phước: Ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

10:44 | 08/05/2017

Bình Phước: Ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội
(KHTĐ) - Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm đã ký ban hành Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) tỉnh Bình Phước. Quyết định này nhằm thay thế cho Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND và có hiệu lực từ ngày 22/4/2017.

Theo đó, Quy định này gồm có 3 chương, 19 điều, với những nội dung chính như: Những quy định chung về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; loại đề án lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội; yêu cầu, quy trình, thủ tục và trách nhiệm các bên liên quan và giao Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt Quy định này.

Ngoài ra, Quy định này cũng nói rõ phạm vi của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các vấn đề: tính khả thi của chính sách, đề án, dự án; sự phù hợp của quy hoạch, cảnh quan; các vấn đề tác động của môi trường; các vấn đề liên quan đến lịch sử, văn hóa, xã hội; các vấn đề liên quan đến lao động, việc làm và xóa đói giảm nghèo; các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, chính trị, công tác trí thức, phát triển nguồn nhân lực và các vấn đề cần thiết khác.

Quyết định này là sự cụ thể hóa Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam để phù hợp với điều kiện của tỉnh. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở pháp lý và cơ chế cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội; tăng cường sự đoàn kết, tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực và vị thế của Liên hiệp hội trong việc cung cấp cơ sở, luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng làm căn cứ để xây dựng, thẩm định, phê duyệt hoặc thực hiện các đề án, cơ chế, chính sách và giải quyết các vấn đề thực tiễn tại địa phương.

Xem toàn văn Quy định tại đây.

In bản tin

Các bài mới:

Các bài cũ hơn: